מועצה

ראש המועצה                8136200
מחלקה מוניציפאלית       8136220
מחלקת חינוך                8136205
מחלקת גבייה                8136264
מהנדס המועצה             8136215
מחלקת רווחה               8136218
מרכז מיר"ב                  9549222