קוד אתי לנבחרי הציבור

 

 

  1. נבחרי הציבור יפעלו בהגינות ובשקיפות מלאה  במילוי תפקידם, תוך שמירה על תדמית היישוב ושמו הטוב של הגוף הנבחר וחבריו.
  2. החברים יפעלו מתוך מחויבות למען טובת הציבור והיישוב.
  3. הדיונים בישיבות הועד יהיו ענייניים תוך מתן חופש ביטוי לחברים ושמירה על כבוד הדדי.
  4. החברים יגיעו לדיונים ולישיבות במועד שנקבע ויקדישו את מלוא תשומת הלב והזמן
  5. המיועד לישיבה.
  6. החלטות הועד תחייבנה את נבחרי הציבור והחברים יימנעו מפעילות שאינה תואמת את ההחלטות  שהתקבלו.
  7. החברים יפעלו בגילוי נאות של ניגוד עניינים ויימנעו מהשתתפות בדיונים והחלטות בנושאים
  8. בהם מתקיים מצב כזה. 

      הנבחרים יפעלו בהתאם לכללי הקוד האתי כפי שנקבעו לעיל.